Podmínky pro účast v aukci

Naposledy upraveno: Červen 5, 2018

Aukční pravidla
Podnikatelský poradenský servis, s.r.o.
PPS – reality, prodej a aukce nemovitostí


I. Předmět úpravy
Tato aukční pravidla společnosti Podnikatelský poradenský servis, s.r.o. (dále jen „Aukční pravidla“) upravují postup při Elektronické aukci vyhlašované Zprostředkovatelem.

II. Vymezení pojmů
Pro účely těchto Aukčních pravidel a souvisejících dokumentů se rozumí:
a) Zprostředkovatel – společnost Podnikatelský poradenský servis, s.r.o., IČ: 028 05 804, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2.
b) Elektronická aukce – jednání, jehož účelem je vybrání uchazeče s nejlepší nabídkou ke koupi předmětu v otevřeném výběrovém řízení formou licitace, s nímž následně Navrhovatel může uzavřít kupní smlouvu. Elektronická aukce je kombinací realitního prodeje, který je následně zakončen licitací. Elektronická aukce se koná na základě návrhu Navrhovatele. V Elektronické aukci předkládá svou nabídku předem neurčený okruh Zájemců, a to prostřednictvím Webového portálu Zprostředkovatele.
Aukce není dražbou ve smyslu zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, je pouze nástrojem pro výběr nejvýhodnější nabídky Zájemců v rámci výběrového řízení na prodej předmětu Elektronické aukce. Elektronická aukce není a nevztahují se na ni ustanovení pro veřejný návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou obchodní soutěž dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
c) Navrhovatel – oprávněná osoba, která uzavírá se Zprostředkovatelem smlouvu o zprostředkování předmětu prodeje a ve smlouvě souhlasila s možností předložení nabídkové ceny Zájemcem prostřednictvím Elektronické aukce.
d) Zájemce – osoba, která se účastní Elektronické aukce na základě vyplněné žádosti o účast v aukci a přidělených přístupových údajů, které obdržela od Zprostředkovatele za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené těmito Aukčními pravidly. Zájemce svým prvním přihlášením do webového portálu výslovně prohlašuje, že se seznámil s těmito Aukčními pravidly a že splňuje stanovené podmínky.
e) Předmět aukce – je vymezen v Aukční vyhlášce a bude předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi Navrhovatelem a vítězným Zájemcem.
f) Aukční vyhláška – oznámení o konání konkrétního výběrového řízení formou Elektronické aukce. Aukční vyhláška obsahuje nejméně oznámení o začátku a konci Elektronické aukce, minimální cenu, popis a označení Předmětu aukce, základní podmínky účasti v elektronické aukci, výši stanovené kauce a důležité náležitosti kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi Navrhovatelem a vítězným Zájemcem.
g) Webový portál – je elektronický systém Zprostředkovatele pro Elektronickou aukci a je dostupný na webové adrese www.pps-reality.cz
h) Protokol o provedené aukci – je vyhotoven bezprostředně po provedené Elektronické aukci a obsahuje nejméně tyto informace: (i) datum a čas Elektronické aukce, (ii) označení Předmětu aukce, (iii) nejnižší podání, (iv) označení Navrhovatele, Zprostředkovatele a vítězného Zájemce, (v) cenu dosaženou licitací, případně jiné skutečnosti.
i) Zmaření aukce – neuzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi vítězným Zájemcem Elektronické aukce a Navrhovatelem, z důvodů na straně Zájemce.

III. Zájemce
1. Zájemcem mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. Právnická osoba musí být zastoupena fyzickou osobou oprávněnou za ni jednat.
2. Z Elektronické aukce jsou jako Zájemci vyloučeny ty osoby, u nichž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět aukce, tedy nemohou uzavřít kupní smlouvu s Navrhovatelem.
3. Účastnit se Elektronické aukce může pouze ten Zájemce, který vyplnil žádost o účast v aukci, byly mu přiděleny přístupové údaje, odsouhlasil Aukční pravidla a splnil další podmínky stanovené Aukční vyhláškou.
4. Zájemce odsouhlasí Aukční pravidla prvním přihlášením do Webového portálu Zprostředkovatele pomocí přidělených přístupových údajů.

IV. Povinnosti Zájemce v Elektronické aukci
1. Zájemce je povinen řídit se zákonem, Aukčními pravidly a Aukčí vyhláškou.
2. Zájemce je povinen seznámit se před konáním Elektronické aukce s Aukční vyhláškou a dalšími dokumenty vztahujícími se k Předmětu aukce.
3. Předpokládá se, že se Zájemce pečlivě obeznámí s fyzickým a právním stavem Předmětu aukce, a to nejdéle ke dni zahájení Elektronické aukce.
4. Zájemce má povinnost odsouhlasit Aukční pravidla, jinak mu není umožněno zúčastnit se předkládání nabídek v Elektronické aukci.

V. Průběh Elektronické aukce
1. Počáteční a konečný datum Elektronické aukce je spolu s dalšími náležitostmi stanoven v Aukční vyhlášce, která je zveřejněna nejméně 15 dnů před konáním Elektronické aukce na Webovém portále Zprostředkovatele, vždy u konkrétního Předmětu aukce.
2. Uchazeč, který má jako Zájemce zájem účastnit se Elektronické aukce, požádá na základě vyplněné žádosti o přidělení přístupových údajů k přihlášení do Webového portálu Zprostředkovatele. Bez přihlášení do Webového portálu není možné předkládat nabídky v Elektronické aukci.
3. Elektronická aukce probíhá výhradně tzv. Anglickým způsobem, tj. od vyvolávací ceny výše.
4. Uplynutím doby, na kterou byla Elektronická aukce vyhlášena, je Elektronická aukce skončena.
5. Bezprostředně po skončení Elektronické aukce je Zprostředkovatelem vyhotoven Protokol o provedené aukci.
6. Zájemce, který předložil nejvyšší nabídku (dále také „vítězný zájemce“), bude po jejím skončení kontaktován bez zbytečného odkladu Navrhovatelem s výzvou k uzavření kupní smlouvy. Jestliže ve lhůtě stanovené touto výzvou vítězný zájemce s Navrhovatelem neuzavře kupní smlouvu příp. smlouvu o smlouvě budoucí kupní, má se za to, že Elektronickou aukci Zmařil. Tato stanovená lhůta nesmí být kratší než 15 dnů a delší než 30 dnů ode dne skončení aukce. Úhrada kupní ceny musí být v plné výši provedena vítězným zájemcem před podpisem kupní smlouvy. Byly-li složena ze strany vítězného zájemce kauce ve výši stanovené Aukční vyhláškou, bude tato kauce započtena v plné výši na kupní cenu. Pokud vítězný zájemce neuzavře kupní smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Navrhovatelem z důvodu, že jej Navrhovatel k uzavření této nevyzval, nepovažuje se tento stav za Zmaření aukce ze strany vítězného zájemce.
7. Navrhovatel má právo nevyzvat a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem Elektronické aukce.

VI. Náklady Elektronické aukce
1. Náklady Elektronické aukce hradí Navrhovatel ve výši stanovené zprostředkovatelskou smlouvou uzavřenou mezi Navrhovatelem a Zprostředkovatelem.
2. V případě, že vítězný Zájemce Zmaří aukci, je povinen uhradit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši složené kauce stanovené Aukční vyhláškou, a není-li kauce Aukční vyhláškou stanovena, činí smluvní pokuta 3,0 % z ceny dosažené aukcí vč. DPH, minimálně však 10.000,- Kč vč. DPH.

Tato aukční pravidla nahrazují aukční pravidla ze dne 14.7.2016.

V Děčíně 1.5.2018